Artikel 1: Dienstverlening

a. Omschrijving van de Diensten

Intraflow zal de overeengekomen diensten leveren zoals beschreven in de specifieke overeenkomst met de klant. Deze diensten kunnen onder andere bestaan uit softwareconfiguratie, systeembeheer, IT-ondersteuning, consultancy, en andere ICT-gerelateerde diensten.

b. Kwaliteit en Zorgvuldigheid

Intraflow zal de diensten met zorg en professionaliteit uitvoeren, in overeenstemming met de normen die redelijkerwijs mogen worden verwacht van een professioneel ICT-dienstverlener.

c. Verplichtingen van de Klant

De klant is verplicht alle informatie en medewerking te verschaffen die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

d. Wijzigingen in de Diensten

Eventuele wijzigingen in de overeengekomen diensten zullen alleen plaatsvinden na schriftelijke instemming van beide partijen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit wijzigingen zullen worden gedragen door de klant, tenzij anders overeengekomen.

e. Levertermijnen

Intraflow zal zich inspannen om de diensten binnen de overeengekomen termijnen te leveren. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle termijnen indicatief en kan een overschrijding hiervan niet leiden tot aansprakelijkheid of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2: Vertrouwelijkheid

a. Vertrouwelijke Informatie

Beide partijen erkennen dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie kan worden uitgewisseld. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die als zodanig is aangeduid of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is.

b. Geheimhoudingsplicht

Beide partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en niet aan derden bekend te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien wettelijk verplicht.

c. Beperkingen

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die:

  • reeds openbaar is zonder schending van de geheimhoudingsplicht;
  • door de ontvangende partij onafhankelijk en rechtmatig is verkregen van een derde partij;
  • door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruik van de vertrouwelijke informatie van de andere partij.

d. Duur van de Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot vijf (5) jaar na beëindiging daarvan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

e. Schriftelijke Toestemming

De partij die vertrouwelijke informatie wil delen met derden dient hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van de andere partij, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de geheimhoudingsplicht

Artikel 3: Beveiliging

a. Beveiligingsmaatregelen

Intraflow zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de beveiliging van de gegevens van de klant te waarborgen tegen verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang.

b. Incidentenbeheer

In geval van een beveiligingsincident dat de gegevens van de klant betreft, zal Intraflow de klant zo snel mogelijk informeren en alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het incident te beperken.

c. Verantwoordelijkheid Klant

De klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn eigen systemen en netwerken, en voor het gebruik van de diensten in overeenstemming met de overeengekomen beveiligingsprocedures. Intraflow kan de Microsoftomgeving beveiligen, maar de klant blijft eindverantwoordelijk.

Artikel 4: Onderhoud en Support

a. Onderhoud

Intraflow zal periodiek onderhoud uitvoeren om de continuïteit en kwaliteit van de diensten te waarborgen. Onderhoudswerkzaamheden zullen, indien mogelijk, buiten kantooruren worden uitgevoerd en de klant zal vooraf worden geïnformeerd over geplande onderhoudsactiviteiten.

b. Support

Intraflow biedt supportdiensten zoals beschreven in de specifieke overeenkomst. Supportverzoeken worden behandeld binnen de overeengekomen responstijden en volgens de overeengekomen procedures. Indien er geen aanvullende overeenkomst is over support dan geldt een reactie tijd van twee (2) dagen en een oplostijd van één (1) week.

c. Uitzonderingen

Onderhoud en support omvatten niet het herstel van fouten die zijn veroorzaakt door foutief gebruik, ongevallen, wijzigingen of reparaties door de klant of derden zonder toestemming van Intraflow.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

a. Beperking van Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Intraflow voor directe schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de diensten in de drie (3) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende voorval.

b. Uitsluiting van Indirecte Schade

Intraflow is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, en schade door bedrijfsstagnatie.

c. Aansprakelijkheidsuitsluitingen

De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Intraflow.

Artikel 6: Beëindiging

a. Opzegging door de Klant

De klant kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Voor verplichtingen aan Microsoft-abonnementen gelden de voorwaarden die de klant is overeengekomen met Microsoft en/of de hosting partij waar de TENANT van Microsoft 365 is ondergebracht.

b. Opzegging door het ICT-bedrijf

Intraflow kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, of met onmiddellijke ingang indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of bij een faillissement.

c. Gevolgen van Beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle door Intraflow geleverde diensten onmiddellijk stoppen. De klant blijft verplicht alle openstaande bedragen aan Intraflow te voldoen.

d. Teruggave van Materialen

Beide partijen zullen bij beëindiging van de overeenkomst alle in hun bezit zijnde eigendommen van de andere partij retourneren.

e. Continuïteit van de Dienstverlening

Indien gewenst, zal Intraflow redelijke ondersteuning bieden bij de overgang naar een nieuwe dienstverlener, tegen de dan geldende tarieven.


De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2024.